Styrkelse af pædagogisk omsorg i dagtilbud


Det overordnede fokus i projektet
 

Omsorg i dagtilbud anno 2024 synes indlejret i et komplekst krydsfelt mellem upåagtethed (den tages for givet) og nødvendighed (børn har brug for omsorg). Til trods for at omsorg udgør en central værdi i danske dagtilbud, er omsorg vanskelig at få sat på den politiske og derfor også den pædagogiske dagsorden. Med projektet ønsker vi at styrke den pædagogiske omsorg på pædagoguddannelsen og i dagtilbud, for den vej rundt at skabe øget bevågenhed på omsorgen og dens betydning.

Gennem interventioner, empirisk forskning og teoriudvikling vil projektet belyse hvordan omsorg:

 • udspiller sig i en kompleks social og kulturel pædagogisk sammenhæng
 • er underlagt institutionelle betingelser
 • reflekteres som en praksis ikke kun rettet mod det enkelte barn (dyadisk) men også grupper af børn (polyadisk).

Projektets overordnede forskningsspørgsmål lyder:

Hvordan kan en omsorgsorienteret dagtilbudspædagogik styrkes på pædagoguddannelsen og i dagtilbud med henblik på at understøtte børns trivsel og udvikling?

Teoretisk trækker projektet både på psykodynamisk og sociokulturel udviklingspsykologi idet begrebet pædagogisk omsorgs er rettet mod den enkelte persons og gruppes velbefindende her og nu – og evt. fremadrettede udviklingsbehov.

Hverken børnenes eller pædagogens behov kan bestemmes ”objektivt” én gang for alle men må aflæses, undersøges og kommunikeres om med udgangspunkt i en nysgerrig og sensitiv forholdemåde bl.a. baseret på en åbenhed for børns perspektiver.

Pædagogisk omsorg er desuden formet af policy og ideologi og reflekterer således kultur- og institutionsspecifikke normativitet og værdier som på godt og ondt får betydning for omsorgen.

Projektet består af to delprojekter:

 • Identifikation og styrkelse af pædagogisk omsorg i dagtilbud
 • Styrkelse af pædagogisk omsorg på pædagoguddannelsen.

Projektet er baseret på et mixed-methods design som inkluderer:

 • interviews og observationer
 • forsker-praktiker forskningscirkler
 • effektmåling af omsorgsintervention på pædagoguddannelsen.

Hvem er det særligt interessant for, og hvorfor?
 

Projektet forventes at have en særlig interesse for pædagogstuderende, praktikvejledere, pædagoger, medhjælpere og ledere, undervisere på professionshøjskoler, kommunale forvaltninger, politikere, forældre, børn og forskere.

Projektets sigte er at sætte omsorgen massivt på dagsordenen 360 grader rundt om danske dagtilbud, derfor tænkes det at have særlig interesse for alle interessenter og aktører på området.

Projektets samarbejdspartnere
 

I respekt for problemstillingens tværdisciplinære karakter har vi sammensat en projektgruppe, som bidrager med indsigter fra didaktik, pædagogisk psykologi og barndomsforskningen.

 • Lektor Lone Svinth, AU/DPU, projektleder
 • Lektor Ditte Winther-Lindqvist, AU/DPU
 • Lektor Anders Skriver Jensen, KP
 • Lektor Thomas Gitz-Johansen, RUC
 • Lektor Anders Bech Christiansen, KP
 • Lektor Henriette Jæger, KP (ph.d.-stipendiat i 2. delprojekt)
 • NN, postdoc i 1. delprojekt med ansættelse på AU/DPU.  

Forskerteamet bidrager på tværs af delprojekter og der vil blive etableret et ekspertpanel med tre nordiske omsorgsforskere, som skal fungere som kritiske og inspirerende dialogpartnere. Derudover indgår en lang række praktikinstitutioner samt 10 dagtilbud fra Fredensborg og Furesø kommuner i samarbejdet.

Hvordan er samarbejdet struktureret, og hvorfor det er vigtigt?
 

I delprojekt 1 indgår praktikere og forskere i et eksplorativt udviklingsarbejde i form af forskningscirkler, med henblik på at udvikle ny praksis, teori og kriterier for en kontekstsensitiv og praksisrelevant vurdering af pædagogisk omsorg. I forskningscirklerne vil det føromtalte krydsfelt mellem upåagtethed og nødvendighed samt omsorgens dyadiske og polyadiske aspekter blive adresseret som fundament for udvikling af teori og kriterier for pædagogisk omsorg.

I delprojekt 2 iværksættes en omsorgsdidaktisk indsats i 2. praktikperiode (6 mdr.) på dagtilbudsspecialiseringen på pædagoguddannelsen. Indsatsen afprøves og undersøges to gange med studerende og praktikvejledere i hhv. en forsøgsgruppe og en kontrolgruppe.

Formålet er at styrke de studerendes kompetencer som omsorgsgivere med fokus på

 1. pædagogisk omsorg
 2. pædagogen som omsorgsperson for det enkelte barn og for gruppen
 3. pædagogisk egenomsorg.

Begge delprojekter er baseret på et tæt samarbejde mellem forskning og praksis fordi dette samarbejde er nødvendigt og vigtigt, hvis omsorgen skal på dagsordenen.

Hvad forventer vi af projektet?
 

Vi forventer at projektet bliver dagsordensættende for den pædagogiske omsorg i danske dagtilbud og på pædagoguddannelsen ved bl.a. at skabe ny teoretisk og empirisk baseret viden, der kan kvalificere pædagogisk omsorg på mange niveauer.

Forskningsprojektet bidrager bl.a. med nye forståelser og styrkelse af omsorgspædagogisk praksis i forhold til børns trivsel, fællesskab og deltagelsesmuligheder samt viden om hvordan pædagogisk omsorg identificeres og understøttes på pædagoguddannelsen og i pædagogisk praksis.