Bestyrelsen

Bestyrelsen leder Partnerskab for Børneforskning, understøttet af repræsentantskabet og de to vurderingspaneler. Bestyrelsen har således ansvar for at sikre gennemførelsen af de opgaver og formål, der er defineret for Partnerskab for børneforskning.


Agi Csonka, Villum Fonden - Forperson

Om Agi Csonka

Agi Csonka er ph.d. og programdirektør i VILLUM FONDEN, hvor hun bl.a. forestår bevillinger til projekter indenfor didaktisk forskning og uddannelse nationalt og internationalt. Hun er tidligere direktør i SFI og EVA, hun har været formand for Børnerådet og Rådet for børns Læring, og har således omfattende viden om såvel børneforskning, som den pædagogiske praksis. Hun har endvidere siddet i en lang række råd og udvalg, herunder erhvervsforskerudvalget og DEA’s Board.

Læs mere om Agi Csonka

Torben Tranæs, VIVE - Næstforperson

Om Torben Tranæs

Torben Tranæs er forskningsdirektør og professor ved VIVE. Han er formand for Ekspertudvalget for Socialområdet og har tidligere været økonomisk vismand og formand for Ydelseskommissionen. Som forskningsdirektør er han ansvarlig for forskningskvaliteten i VIVE, og arbejder med forskningsunderstøttelse og finansiering. Han har en ph.d. i økonomi fra Københavns Universitet og har i årevis forsket i bl.a. arbejdsmarkedsforhold, kriminalitet, migration og integration, samt lighed og fordeling.

Læs mere om Torben Tranæs 

Stine Kart Skytte, Roskilde Kommune

Om Stine Kart Skytte

Stine Kart Skytte er uddannet pædagog i 2003 og har haft hele sit arbejdsliv i pædagogisk praksis. Først som pædagog i en børnehave i Tingbjerg. Derefter som afdelingsleder på fritids- og klubområdet i Tingbjerg, hvor et brobyggende arbejde med boligsociale indsatser og helhedsindsatser til familier i udsatte positioner var en del af opgaveporteføljen. I 2012 blev Stine Kart Skytte ansat som leder af det selvejende dagtilbud Regnbuen i Brønshøj, og indgik samtidig i samarbejdsflader omkring udvikling af dagtilbud både i Københavns Kommune, nationalt og i samspil med lokalsamfundet. I 2021 har Stine Kart Skytte fået en central rolle i Roskilde Kommunes dagtilbudsafdeling, hvor hun som områdeleder er med til drive kvalitetsudviklingen på 0-6 årsområdet.

Mere om Stine Kart Skytte

Andreas Rasch-Christensen, VIA UC

Om Andreas Rasch-Christensen

Andreas Rasch-Christensen er uddannet cand.mag og ph.d. Forskningschef ved VIA University College med omfattende erfaring i at planlægge, lede og gennemføre forsknings- og udviklingsprojekter. Har siddet i det nationale ph.d.-råd for uddannelsesforskning og været faglig formand for udviklingen af en ny styrket pædagogiske læreplan for dagtilbudsområdet. Er p.t. formand for det ministerielle partnerskab for 0-6 års området. Har gennem årene beklædt mange råds- og udvalgsposter i børne- og undervisningsministeriet samt uddannelses- og forskningsministeriet. Er forfatter til flere publikationer omkring dagtilbuds- og skoleområdet.

Læs mere om Andreas Rasch-Christensen

Line Togsverd, UC SYD

Om Line Togsverd

Line Togsverd er docent i barndomspædagogik og leder af forskningsprogrammet Pædagogik og pædagogisk praksis i UC Syd. Hun er som forsker særligt optaget af pædagogisk faglighed og hvordan den kan udøves, undersøges, understøttes og udvikles både i pædagoguddannelsen og i relation til børn og familiers liv.

Mere om Line Togsverd

Christian Christrup Kjeldsen, Aarhus Universitet

Om Christian Christrup Kjeldsen

Christian Christrup Kjeldsen er viceinstitutleder for forskning ved Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse på Aarhus Universitet.

Mere om Christian Christrup Kjeldsen

Charlotte Højholt, Roskilde Universitet

Om Charlotte Højholt

Charlotte Højholt er cand.psych., ph.d., og professor ved Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet. Forsker i børns hverdagsliv på tværs af deres forskellige livssammenhænge; børns perspektiver, fællesskaber, læring og udvikling samt voksnes samarbejde om børn. Hun er leder af phd programmet Hverdagslivets Socialpsykologi og Forskningsgruppen Subjekt, teknologi og social praksis.

Læs mere om Charlotte Højholt

Lisbeth Due Pedersen, KL

Om Lisbeth Due Pedersen

Lisbeth Due Pedersen er chefkonsulent og teamleder i KL’s Kontor for Børn, unge og folkeskole med ansvar for interessevaretagelse og kommuneunderstøttelse af drift og udvikling på dagtilbudsområdet og har dermed et aftagerperspektiv på forskning. Lisbeth Due Pedersen er optaget af, hvordan forskning på småbørnsområdet kan blive mere praksisnær og anvendelsesorienteret og dermed kan bidrage til at udvikle den pædagogiske praksis i dagtilbud, styrke grundlaget for de kommunale forvaltningers kvalitetsunderstøttende arbejde og forbedre vidensgrundlaget for grunduddannelser og kompetenceudvikling. Lisbeth Due Pedersen har en bred kommunal ledelseserfaring på dagtilbuds- og folkeskoleområdet, herunder som kommunal chef med fokus på faglig og organisatorisk udvikling og  drift.

Mere om Lisbeth Due Pedersen

Rikke Eggert Lauth, BUPL

Om Rikke Eggert Lauth

Rikke Eggert Lauth er cand.mag i pædagogik og socialvidenskab. Hun er professionschef i BUPL med ansvar for professionsfaglig udvikling og politisk rådgivning inden for pædagogik, uddannelse, forskning og internationale samarbejder på dagtilbuds-, skole- og fritidsområdet. Hendes kernesager er et godt børneliv og en stærk pædagogprofession med et solidt uddannelses- og vidensgrundlag.

Mere om Rikke Eggert Lauth