Forskningsmidler

Partnerskab for Børneforskning skal styrke børneforskning på 0-6 årsområdet og børne- og ungeforskning i fritidsområdet (0-18 år). Midler bevilliges til at opbygge og styrke forskning der understøtter et godt liv for alle børn og unge, så de får de bedst mulige vilkår for at klare sig videre frem i livet. Forskningsprojekterne skal være til gavn for de børn og unge, det pædagogiske praksisfelt retter sig mod.

Forskningen skal derfor være praksisnær, på et videnskabeligt højt niveau og foregå i et samarbejde mellem minimum ét universitet/forskningsinstitut, én professionshøjskole/pædagogisk uddannelse og én praksisorganisation/kommunalforvaltning/dagtilbud. Der er således lagt op til, at forskningsprojekter udvikles, søges og afvikles sammen i et konsortium.

Der er i forskningsreserven afsat 50 mio. kr. årligt i en fireårig periode (2021-2025) til at opbygge og styrke den danske børneforskning rettet mod de mindste børn 0-6 år. Derudover blev der i 2023 afsat 5,9 mio. kr. på finansloven til forskning i fritidspædagogik for børn og unge i alderen 0-18 år. Midler til forskning i fritidspædagogik uddeles kun i 2024. Partnerskab for Børneforskning udmønter begge puljer.

  • Til forskning rettet mod de mindste børn (0-6 år) gælder det, at der som udgangspunkt støttes større forskningsprojekter med budgetter i størrelsesordenen DKK 5-12 mio. inkl. overhead.
  • Til forskning i fritidspædagogik støttes forskningsprojekter med budget på max. 2 mio. inkl. overhead.
  • Det enkelte forskningsprojekt kan bestå af flere delprojekter, som tilsammen bidrager til en fælles problemstilling.
  • Det enkelte forskningsprojekt kan indeholde ph.d.-projekter, så der sker en kapacitetsopbygning af børneforskningsfeltet og i pædagoguddannelsen i tilknytning til forskningsprojektet.

Partnerskabet lægger vægt på, at der i forskningsprojekterne sker en reel prioritering af praksisrelevans og -nærhed. Partnerskabet ønsker i sit overordnede virke at dække hele aldersspændet 0-6 år for midlerne rettet imod de mindste børn og aldersspændet 0-18 år for midlerne rettet imod fritidsområdet.

Til forskning rettet mod de mindste børn (0-6 år) er der mulighed for at søge om forskningsbevilling én gang årligt. Opslaget åbnes medio november 2023 og deadline er 15. maj 2024.

Til forskning rettet imod fritidsområdet er der mulighed for at søge om forskningsbevilling til 2024. Til forskning i fritidspædagogik kan der kun søges ved ansøgningsrunden i 2024 – opslaget åbnes medio november 2023 og deadline er 15. maj 2024.