48 millioner til forskning i pædagogik og det gode småbørnsliv

Hvad gør digitaliseringen ved små børns udvikling? Hvordan kan vi styrke den pædagogiske omsorg og børns fællesskaber gennem leg? Og hvad betyder tidlig opsporing og indsats for børns udvikling? Det sætter fire forskningsprojekter sig nu for at undersøge med dugfriske bevillinger fra Partnerskab for Børneforskning.

Partnerskab for Børneforskning har uddelt i alt 48 millioner til praksisnær forskning i det gode børneliv. Fire projekter har opnået støtte. Foto: Colourbox

Snart kan vi se frem til en bedre forståelse af, hvordan skærmtid og den digitale verden påvirker de helt små børn. Et forskningsprojekt fra DPU, Aarhus Universitet, om digitaliseringens indtog i børnenes liv er nemlig et af i alt fire projekter, som netop har modtaget en forskningsbevilling fra Partnerskab for Børneforskning.

Det er første gang partnerskabet uddeler midler til forskning, og forperson Agi Csonka glæder sig over, at fire meget forskellige projekter nu kan forske i det gode børneliv og fremtidens pædagogiske praksis med uddelingen af bevillinger på i alt 48 millioner kroner:

”Partnerskabet er sat i verden for at styrke kvaliteten af den pædagogiske småbørnsforskning og sikre, at forskningen opleves som relevant og brugbar af praktikerne, som skal omsætte den til at skabe de bedste rammer for et godt børneliv. Den balance synes jeg, vi har ramt med de første bevillinger, og i bestyrelsen ser vi meget frem til at følge projekterne, som dækker fire vigtige områder indenfor børneforskningen,” siger hun.

Alle ansøgninger til partnerskabet har været gennem en proces, hvor et forskningspanel vurderer forskningskvaliteten af projektet, og et praksispanel vurderer om projektet har relevans for det praktiske felt. Og netop den konstellation gør, at de valgte projekter står stærkt, siger Agi Csonka:

”De to paneler skal sikre, at projekterne både er af høj videnskabelig kvalitet og er relevante for den pædagogiske praksis. Det er, mig bekendt, første gang, at denne model er anvendt i forbindelse med forskningsbevillinger, og det er bemærkelsesværdigt, at de to paneler er ret enige. Det er et godt udgangspunkt for, at forskningen faktisk bliver omsat til praksis.”

Flere bevillinger på vej

Partnerskab for Børneforskning er nedsat af Uddannelses- og Forskningsministeriet og har til opgave at uddele midler til forskningsprojekter med fokus på at skabe mere viden om de mindste børns liv, trivsel, udvikling og dannelse i dagtilbud og styrke pædagogikken blandt andet ved at udvikle de pædagogiske uddannelser. Derfor er der snart flere penge på vej til ny forskning, fortæller Agi Csonka:

”Vi har deadline midt i maj på vores anden bevillingsrunde, og jeg glæder mig til at se, hvilke ansøgninger, vi får ind i denne runde. Jeg håber, vi vil se en bred vifte af ansøgninger, også gerne nogle kvantitativt orienterede, som der ikke var så mange af sidste år. Og så er det selvfølgeligt vigtigt, at vi også ser det stærke partnerskab mellem forskningsinstitutionerne og det praktiske felt i projekterne.”

Om de fire forskningsprojekter:

TRoLD: Trivsel og Legedeltagelse i Dagtilbud:

TRoLD udvikler praksisnær viden om pædagogisk arbejde med børns trivsel i dagtilbud med afsæt i legeeksperimenter og refleksionsworkshops. Børns perspektiver og forældreinddragelse står centralt, når forholdet mellem børns trivsel og deres deltagelse i leg undersøges.
Projektet er delt op i fire delprojekter med hver sit fokus: Børn og pædagogers perspektiver. Forældresamarbejde. Udvikling af designs for leg. Legeeksperimenters betydning for dagtilbuddets børnefællesskaber
Hovedansøger: VIA UC.
Medansøgere: Kolding Designskole, Aalborg Universitet, VIVE og Horsens Kommune
Beløb: 11.997.027 kr.

Småbørns liv i det digitaliserede samfund: 

Projektet udgøres af 6 praksisnære studier, som samlet belyser, hvad den gennemgribende digitalisering af samfundet betyder for små børns liv og udvikling i og uden for pædagogiske institutioner. Projektet kortlægger omfanget af digitale medier i små børns liv hjemme og i dagtilbud og udforsker, hvordan de præger forskellige børns deltagelsesformer og sociale samspil, samt hvad digitaliseringen betyder for forældres og pædagogers samarbejde, praksis og idealer ift. børn og opdragelse.
Hovedansøger:  DPU, Aarhus Universitet
Medansøgere: Københavns Professionshøjskole samt fire børnehaver.
Beløb: 11.886.121 DKK

Styrkelse af pædagogisk omsorg:

Hvordan kan en omsorgsorienteret dagtilbudspædagogik styrkes på pædagoguddannelsen og i dagtilbud med henblik på at understøtte børns trivsel og udvikling?
Sociokulturel og psykosocial udviklingsteori indgår i et mixed-method design med to dele:
1) Identifikation af pædagogiske omsorgsmønstre i dagtilbud
2) Styrkelse af pædagogisk omsorg på pædagoguddannelsen.
Output er bl.a. en ny omsorgsdidaktik på pædagoguddannelsen og afdækning af mønstre for pædagogisk omsorg i ledelse og hverdagspraksis.
Hovedansøger: Aarhus Universitet, DPU. 
Medansøgere: Københavns Professionshøjskole, RUC, Fredensborg Kommune og Furesø Kommune-
Beløb: 11.617.802 kr.

Børneliv i velfærdsstaten (BLIV) - fokus på tidlig opsporing og indsats:

BLIV undersøger hvordan tidlig opsporing og indsatser i dagtilbud (TOI) virker og får betydning i børns liv. Projektet skaber viden om hvordan politiske og faglige ambitioner om TOI ser ud fra børneperspektiv, konkret former børns liv og deltagelsesmuligheder, samt viden om de pædagogiske og organisatoriske udfordringer, TOI er forbundet med. Det er vigtig viden for kommuner og for de fagpersoner, der skal løfte professionsudviklingen og sikre, at alle børn mødes af relevant pædagogik.
Hovedansøger: Syddansk Universitet,
Medansøger: UCL, UC SYD. Odense og Esbjerg Kommune
Beløb: 11.998.896 kr.